Dispensation fra kravet om politianmeldelse grundet pædagogiske eller behandlingsmæssige årsager


Når det drejer sig om plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv., gælder der en særlig praksis i forhold til anmeldelseskravet, for at sikre medarbejderens mulighed for at søge erstatning efter Offererstatningsloven. Det betyder, at Erstatningsnævnet tager behørigt hensyn til særlige pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn, der kan tale for at dispensere fra en politianmeldelse.

  • Den ansvarlige leder skal udarbejde en tydelig redegørelse med de konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn i den pågældende sag, som taler mod en politianmeldelse – og denne skal gemmes til brug for en evt. senere udtalelse til Erstatningsnævnet og skal gemmes i GO på personalesagen samt på barnets sag.
  • Redegørelsen skal udarbejdes så tæt som muligt på den pågældende hændelse og så vidt muligt med tilskadekomne medarbejders medvirken
  • En generelt formuleret betragtning om pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn vil ikke i sig selv være tilstrækkelig
  • Når der er sket en hændelse, skal I altid anmelde den i SafetyNet.

Se Justitsministeriets eksempler på hvad der vurderes som værende konkrete og/eller behandlingsmæssige hensyn til borgeren i justitsministeriets vejledning.

OBS!
I tilfælde hvor retten har bestemt, at borgeren skal bo på institutionen – skal hændelsen som udgangspunkt altid politianmeldelse.