Politianmeldelse

Skal en hændelse anmeldelse til politiet?
Hvis I skulle opleve vold eller trusler om vold, der medfører personskade og hvor skadevolder har handlet forsætligt (bevidst/villet), vil det være aktuelt og relevant at overveje om hændelsen skal anmeldes til politiet.

Når I politianmelder vold er det vigtigt, at arbejdspladsen (leder, arbejdsmiljøgruppen og skadelidte) gør sig klart hvad formålet med politianmeldelsen er og beskriver dette i anmeldelsen til politiet:

  • Er der tale om strafforfølgelse af skadevolder
    - evt. med henblik på behandlingsdom, skærpede vilkår, tilhold eller andet
  • Er der alene tale om anmeldelse i forhold til voldsoffererstatningsloven

For at anmelde en hændelse til Politiet er det en betingelse at:

  • der er tale om en klar overtrædelse af straffeloven fra skadevolders side
  • den strafbare handling skal være af en vis kvalificeret art, dvs. have medført en konkret skade
  • handlingen skal være retsstridig, og der skal foreligge fornødent forsæt (handlingen skal populært sagt være bevidst/villet)

Hvem kan anmelde
Det er ledelsen – ikke skadelidte, Amir eller TR – der har ansvaret for at vurdere om kommunen som myndighed skal indgive politianmeldelse. Anmeldelsen bør foretages og beskrives af lederen i samarbejde med skadelidte (når det er muligt), eller andre (vidner).

Hvis der er uenighed om hvorvidt hændelsen skal politianmeldes kan medarbejderen til enhver tid selv anmelde hændelsen til politiet.

Hvis der sker politianmeldelse med det formål udelukkende at søge erstatning jf. offererstatningsloven skal I være opmærksomme på, at det er den skadelidte medarbejder, der selv skal ansøge om erstatning og aflevere ansøgningen til politiet Erstatningsnævnets ansøgningsskema (PDF).

Sådan politianmelder I vold
Vold eller trusler om vold anmeldes til politiet ved telefon, email eller personligt fremmøde på politistationen.

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed.

Ring 114, hvis du har været udsat for vold, men ikke har akut brug for politiets hjælp, f.eks. hvis gerningsmanden har forladt stedet. 

Politiet vil vejlede jer i forhold til selve anmeldelsen, hvilke oplysninger de skal bruge, dokumentation hos lægen, evt. ansøgning om offererstatning m.m.

Her kan du læse Politiets beskrivelse af sagsgangen ved anmeldelse af vold.

Når du har været udsat for en forbrydelse, vil politiet afhøre dig om, hvad der er sket. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket – for eksempel hvad der blev sagt eller gjort. Det er ikke altid Politiet har tid til at tage mod din vidneforklaring lige med det samme, derfor opfordrer Politiet til, at I beskriver hændelsen ved at bruge denne blanket.

Afhøringen foregår normalt på den lokale politistation. Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller telefonisk.

Hvis I er i tvivl om at hændelsen skal politianmeldelse, så kan I ringe og blive vejledt ved Politiet - Ring 114 eller ved HR-Arbejdsmiljø.

Politianmeldelse af børn under 15 år
Kommunen skal som myndighed være varsom med at anmelde børn under 15 år (grundet kriminel lavalder) til politiet. Men i de tilfælde, hvor Erstatningsnævnet kræver politianmeldelse som betingelse for offererstatning, kan det være sagligt og relevant.

Hvis det af konkrete pædagogiske og/eller behandlingskrævende hensyn til barnet vil være begrundelse for at undlade at politianmelde barnet, kan der søges dispensation fra kravet om politianmeldelse.

Søg læge ved personskade
Hvis du har været udsat for vold, skal du tage til egen læge eller på skadestuen, umiddelbart efter volden er begået. Lægens beskrivelse af dine skader skal bruges som bevis i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven